Wygaśnięcie stosunku pracy

17/09/2017 Prawo w Polsce  No comments

Wygaśnięcie stosunku pracy z nauczycielem następuje zgodnie z przepisami prawa pracy w przypadku śmierci pracownika, nieusprawiedliwionego niezgło- szenia się do pracy w ciągu 7 dni (art. 74 kp.), niezgłoszenia powrotu do pracy po odbyciu służby wojskowej. Ponadto art. 26 Kn. ustala:

Stosunek pracy nauczyciela wygasa z mocy prawa odpowiednio w razie: – 1) prawomocnego ukarania w postępowaniu dyscyplinarnym karą dyscyplinarną zwolnienia z pracy oraz karą dyscyplinarną zwolnienia z pracy z zakazem przyjmo-wania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim w okresie trzech lat od uka-rania lub karą wydalenia z zawodu nauczycielskiego

– 2) prawomocnego skazania na karę pozbawienia praw publicznych albo prawa wykonywania zawodu lub utraty pełnej zdolności do czynności prawnych

– 3) prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie

– 4) upływu trzymiesięcznego okresu odbywania kary pozbawienia wolności

– 5) stwierdzenia, że nawiązanie stosunku pracy nastąpiło na podstawie fałszywych lub nieważnych dokumentów albo zostało dokonane z naruszeniem warunków’ określonych w art. 10 ust. 5 pkt 1-5, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 9.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>