Co może być przedmiotem uznania?

29/05/2015 Prawo w Polsce  No comments

W razie nieobecności strony na poprzedniej rozprawie (także, gdy zgłosiła ona wniosek o przeprowadzenie rozprawy w jej nieobecności) przewodniczący lub sędzia sprawozdawca, jeżeli został wyznaczony, przedstawia jej wnioski, twierdzenia i dowody znajdujące się w aktach sprawy (art. 211 k.p.c.). Nie jest przy tym konieczne odczytywanie w całości pism procesowych strony, a wystarczy zweryfikowanie istotnej ich treści.

Read More

Postanowienia zobowiązującego do uiszczenia ceny uzupełniającej

29/05/2015 Prawo w Polsce  No comments

Ze względu jednak na możliwość pokrzywdzenia osób zainteresowanych (zwłaszcza mających prawa do sprzedanej nieruchomości) treścią postanowienia mającego w tym wypadku charakter merytoryczny, ograniczenie powyższe należy interpretować ścieśniająco, dopuszczając jako podstawę zaskarżenia zarówno nieważność postępowania, jak i naruszenie prawa materialnego, ustalenia sprzeczne z dowodami w aktach oraz nowe fakty i dowody.

Read More

Postanowienia stwierdzającego niewykonanie przez nabywcę nieruchomości warunków licytacyjnych

29/05/2015 Prawo w Polsce  No comments

– Postanowienia rozstrzygające skargę na czynności komornika związane z opisem i oszacowaniem nieruchomości (art. 950 k.p.c.). Dopuszczenie osobnego zaskarżenia opisu i oszacowania miało na celu uniemożliwienie zarzutów w tej sprawie w dalszym toku postępowania. Nie stoi to jednak na przeszkodzie uzupełnieniu opisu i oszacowania przez uwzględnienie w toku egzekucji praw później zgłoszonych.

– Postanowienia wydanego wskutek

Read More

Postanowienia określającego wynagrodzenie zarządcy nieruchomości

29/05/2015 Prawo w Polsce  No comments

– Postanowienia w sprawie ustanowienia zarządu nieruchomości w toku egzekucji z tej nieruchomości (art. 932 k.p.c.). Z dopuszczalnością zażalenia łączą się tutaj następujące kwestie: odjęcie dłużnikowi zarządu i ustanowienie innego zarządcy, zarządzenie odebrania dłużnikowi po-mieszczeń w zajętej nieruchomości oraz oddalenie wniosków wierzyciela zmierzających w tym kierunku, ustalenie przez sąd wynagrodzenia

Read More

Postanowienia rozstrzygającego skargę na przybicie ruchomości

29/05/2015 Prawo w Polsce  No comments

– Postanowienia rozstrzygającego skargę na przybicie ruchomości (art. 870 § 2 k.p.c.). W wypadku oddalenia skargi podstawę zaskarżenia stanowić może jedynie naruszenie przepisów o publicznym charakterze licytacji, o najniższej cenie nabycia i o wyłączeniu od udziału w przetargu zawsze zaś może być powołany zarzut nieważności postępowania.

– Postanowienia w przedmiocie ściągnięcia należności od nabywcy rzeczy w toku

Read More