REGULAMIN WYNAGRADZANIA

16/08/2017 Prawo w Polsce  No comments

Na podstawie art. 772 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (DzU z 1998 r., nr 21, poz. 94 z późn. zm.) ustala się regulamin wynagradzania.

– 1. Regulamin wynagradzania w Szkole ustala sposób, porządek oraz tryb wypłaty wynagrodzenia za wykonaną pracę.

– 2. Regulamin wynagradzania obowiązuje wszystkich pracowników Szkoły bez względu na stanowisko, pełnioną funkcję czy rodzaj wykonywanej pracy.

Read More

Przepisy ustawy z 13 marca 2003 r.

15/08/2017 Prawo w Polsce  No comments

Przepisy ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (DzU z 2003 r. nr 90, poz. 844) weszły w życie 1 stycznia 2004 r. Zastąpiły one treści ustawy o tzw. zwolnieniach grupowych z 28 grudnia 1989 r. Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników będzie miał więcej barier utrudniających mu redukcję personelu. Wydłuża się procedura takich zwolnień, a odprawę trzeba wypłacić każdemu pracownikowi tracącemu w ten sposób pracę. Rzeczywiste zmniejszenie personelu przestaje być koniecznym warunkiem takich zwolnień. Pracodawca, likwidując czyjś etat, może przyjąć na jego miejsce inną osobę czy podwyższyć do pełnych etatów połówki dwóch innych osób. Nowa ustawa nie przewiduje wykluczenia prawa do odprawy pieniężnej z tytułu zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników. Każdy zwalniany z tych powodów ma prawo do odprawy. Dotyczy to również osób prowadzących działalność gospodarczą zatrudnionych gdzie indziej w pełnym wymiarze czasu pracy oraz osób z pozytywną decyzją ZUS o przyznaniu emerytury czy renty. Wysokość odprawy zależy od stażu pracy w zakładzie, który dokonał zwolnienia. I tak, jeżeli wyniesie on:

Read More

Prawo do ekwiwalentu

14/08/2017 Prawo w Polsce  No comments

Od 1 stycznia 2004 r. urlop przyznaje się na dni pracy pracownika zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy w danym dniu. Urlop może więc być udzielany na każdy roboczy dla danej osoby dzień tygodnia, a więc również na niedzielę i święta. Metoda godzinowa udzielania urlopu oznacza, że dzień urlopu równa się 8 godzinom pracy. Osoba pracująca w wymiarze dobowym 12 godzin występująca o urlop w tym dniu będzie musiała liczyć się z faktem, że udzielony na ten dzień urlop pochłonie półtora dnia urlopu.

Read More

Płatne zwolnienie

12/08/2017 Prawo w Polsce  No comments

Płatne zwolnienie przysługuje też pracownikowi wezwanemu do stawiennictwa przez organ administracji publicznej, sąd, prokuraturę, policję. Nie należy się zapłata osobie oskarżonej lub obwinionej.

Usprawiedliwione nieobecności w pracy to: choroba własna, choroba członka rodziny wymagającego opieki, opieka nad zdrowym dzieckiem do lat 8, wypoczynek po nocnej podróży służbowej – do 8 godzin po jej zakończeniu.

Read More

Paragraf 5 rozporządzenia z 6 maja 2003 r.

10/08/2017 Prawo w Polsce  No comments

Art. 36, ust. 2 Ustawy o systemie oświaty ustala, że szkołą lub placówką, za zgodą kuratora oświaty, może również kierować osoba niebędąca nauczycielem. W przypadku powołania takiej osoby na stanowisko dyrektora, nadzór pedagogiczny sprawuje nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze, np. wicedyrektor.

Paragraf 5 rozporządzenia z 6 maja 2003 r. ustala, że stanowisko dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki oraz zespołu szkół lub placówek może być powierzone osobie niebędącej nauczycielem, która:

Read More

Organ prowadzący szkołę

09/08/2017 Prawo w Polsce  No comments

Organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego, uwzględniając planowaną strukturę zatrudnienia, określa corocznie dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu obowiązującego od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia:

– 1) wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy z uwzględnieni zapisów art. 33 i 34 Kn.,

Read More

ODPRAWA RENTOWA, EMERYTALNA, POŚMIERTNA

08/08/2017 Prawo w Polsce  No comments

– 36. Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty lub emerytury Szkoła zapewnia odprawę w wysokości jedno-, dwu- łub trzymiesięcznego wynagrodzenia, zależnie od stażu pracy.

– 37. Pracownik, który otrzyma! odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa.

– 38. W razie śmierci pracownika rodzinie przysługuje od Szkoły odprawa pośmiertna. Wysokość odprawy zależy od okresu zatrudnienia pracownika w Szkole i wynosi:

Read More

Odmowa przybicia może nastąpić z ważnych przyczyn (art. 991 k.p.c.), a mianowicie:

07/08/2017 Prawo w Polsce  No comments

– wskutek naruszenia przepisów postępowania w toku licytacji, jeżeli uchybienie mogło mieć istotny wpływ na wynik przetargu (np. zaniechanie wywołania licytacji lub przeprowadzenie jej przed wyznaczoną godziną)

– gdy istnieją okoliczności powodujące umorzenie lub zawieszenie postępowania

– jeżeli stwierdzono brak zawiadomienia jednej ze stron lub uczestnika

Read More

Ocenę pracy ustala dyrektor

24/07/2017 Prawo w Polsce  No comments

Ocenę pracy ustala dyrektor lub, w przypadku dyrektora, organ sprawujący nadzór pedagogiczny po zapoznaniu nauczyciela (dyrektora) z jej projektem oraz wysłuchaniu jego uwag i zastrzeżeń. Od ustalonej oceny pracy, w terminie 14 dni od dniajej doręczenia, przysługuje:

– nauczycielowi – prawo wniesienia odwołania za pośrednictwem dyrektora szkoły do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą,

Read More

Ocena prawa (materialnego i procesowego)

24/07/2017 Prawo w Polsce  No comments

Ocena prawa (materialnego i procesowego) ma pozostawać w bez-pośrednim związku z zakresem rozpoznania sprawy przez sąd rewizyjny z kolei wskazania tego sądu nie powinny zawierać apriorycznej oceny różnych kwestii, jakie wyniknąć mogą przy wydaniu nowego orzeczenia przez sąd pierwszej instancji (dotyczy to zwłaszcza oceny poszczególnych dowodów), natomiast powinny w razie potrzeby dotyczyć zakresu, w jakim możliwe i konieczne będzie korzystanie z materiału procesowego zebranego w poprzednim postępowaniu. Oceną prawną i wskazaniami sąd rewizyjny nie będzie także związany wówczas, gdy zajdzie zmiana stanowiących ich podstawę okoliczności faktycznych sprawy (gdy np. stan faktyczny zostanie odmiennie ustalony).

Read More

O zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

18/07/2017 Prawo w Polsce  No comments

O zakładowym funduszu świadczeń socjalnych mówi ustawa z 4 marca 1994 r. (DzU nr 43, poz. 163 z późn. zm.). Zgodnie z jej zapisami i art. 53, ust. 1 i 2 Karty nauczyciela

– 1. Dla nauczycieli dokonuje się corocznie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości ustalanej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełen wymiar zajęć) i 110 % kwoty bazowej, określanej dla pracowników państwowej sfery budżetowej na podstawie art. 5 pkt 1 lit. a i art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o kształtówawniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw, ustalanej corocznie w ustawie budżetowej.

Read More

Nauczyciel mianowany w okresie stażu powinien w szczególności:

18/07/2017 Prawo w Polsce  No comments

– 1) podejmować działania doskonalące warsztat i metody pracy, w tym doskona-lące umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej,

– 2) realizować zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły,

– 3) uczestniczyć w różnych formach doskonalenia służących własnemu rozwojowi i podnoszących poziom szkoły.

Read More