Pracodawca jest ograniczony

24/06/2017 Prawo w Polsce  No comments

Pracodawca jest ograniczony tym, że istnieją grupy pracowników specjalnie chronionych. Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do nabycia prawa do emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Pracodawca nie może również wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, w okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego, urlopu wychowawczego i innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy. Wypowiedzenie, jak już wspominaliśmy, zawsze musi być uzasadnione racjonalnymi powodami. Zdarza się, że podawane przyczyny są przedmiotem skarg wnoszonych przez pracowników do sądu.

Read More

Od 1 stycznia 2004 r.

23/06/2017 Prawo w Polsce  No comments

Od 1 stycznia 2004 r. weszły w życie przepisy ustalające sposób obliczania no-minalnego czasu pracy na podstawie normy średniotygodniowej, a przy pracy w ruchu ciągłym – normy dobowej. Również na pisemny wniosek pracownika można go zatrudnić w systemie skróconego tygodnia pracy. Charakteryzuje się on wykonywaniem pracy przez mniej niż 5 dni w tygodniu w granicach do 12 godzin dziennie w miesięcznym okresie rozliczeniowym. Zalegalizowano równocześnie praktykę stosowania indywidualnego rozkładu czasu pracy. We wszystkich tych przypadkach decyzja należy do pracodawcy, który w zależności od potrzeb instytucji może, ale nie musi, uwzględnić wniosek pracownika.

Read More

Nie może bowiem być nauczycielem osoba

23/06/2017 Prawo w Polsce  No comments

– która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych lub ma ograniczone prawa publiczne,

– przeciwko której toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne,

– przeciwko której toczy się postępowanie o ubezwłasnowolnienie,

– która była ukarana za przestępstwo popełnione umyślnie.

Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem

Read More

Do obowiązków pracodawcy (dyrektora szkoły) należy:

23/06/2017 Prawo w Polsce  No comments

– 1) zaznajamianie pracowników podejmujących pracę z zakresem obowiązków oraz z uprawnieniami,

– 2) organizowanie pracy w sposób umożliwiający wykorzystanie kwalifikacji pracowników oraz czasu pracy,

– 3) stwarzanie warunków umożliwiających podnoszenie kwalifikacji przez pracowników,

– 4) właściwe i terminowe wypłacanie wynagrodzenia, prowadzenie dokumentacji wynagrodzeń i udostępnianie jej na życzenie pracownika,

Read More

Kancelaria prawna Grudziądz – sto procent wygranych

24/01/2017 Kancelaria prawna  No comments

Kancelaria prawna w Grudziądzu to sto procent wygranych.

Na pewno każdy rozsądny przedsiębiorca czy osoba fizyczna zanim zwróci się do kogoś pomoc, najpierw dokładnie sprawdzi ową osobę lub firmę. Nie dziwi ten fakt w dzisiejszych czasach ani odrobinę. Każda kancelaria prawnicza Grudziądz ma swój bagaż doświadczenia, trzeba jednak sprawdzić, czy odpowiada on naszemu problemowi. Dobre kancelarie, takie jak kancelaria prawnicza Grudziądz są w stanie poradzić sobie w zasadzie z każdym problemem niezależnie od tego, czy zwraca się z nim osoba prywatna czy firma. Każda kancelaria, jeśli jest tak dobra jak kancelaria prawnicza Grudziądz powinna posiadać specjalistów z każdego możliwego zakresu działalności, chyba, że za cel obrała sobie jeden jedynie kierunek...

Read More