25/09/2017 Prawo w Polsce  No comments

Wniesienie środka odwoławczego jest w istocie jednym aktem procesowym, jednolitą czynnością procesową – także wówczas, gdy wniesiony on zostaje w postaci kilku pism procesowych (np. sporządzonych niezależnie przez stronę i jej pełnomocnika procesowego albo przez kilku pełnomocników jednocześnie).

Judykatura nie wymienia wypadków wydania zbędnych orzeczeń me-rytorycznych, a więc niedopuszczalnych. Stwierdzono natomiast wy

Read More

Od 1 stycznia 2004 r.

24/09/2017 Prawo w Polsce  No comments

Od 1 stycznia 2004 r. weszły w życie przepisy ustalające sposób obliczania no-minalnego czasu pracy na podstawie normy średniotygodniowej, a przy pracy w ruchu ciągłym – normy dobowej. Również na pisemny wniosek pracownika można go zatrudnić w systemie skróconego tygodnia pracy. Charakteryzuje się on wykonywaniem pracy przez mniej niż 5 dni w tygodniu w granicach do 12 godzin dziennie w miesięcznym okresie rozliczeniowym. Zalegalizowano równocześnie praktykę stosowania indywidualnego rozkładu czasu pracy. We wszystkich tych przypadkach decyzja należy do pracodawcy, który w zależności od potrzeb instytucji może, ale nie musi, uwzględnić wniosek pracownika.

Read More

Nie może bowiem być nauczycielem osoba

23/09/2017 Prawo w Polsce  No comments

– która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych lub ma ograniczone prawa publiczne,

– przeciwko której toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne,

– przeciwko której toczy się postępowanie o ubezwłasnowolnienie,

– która była ukarana za przestępstwo popełnione umyślnie.

Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem

Read More

W rozporządzeniu określono

18/09/2017 Prawo w Polsce  No comments

W rozporządzeniu określono, w jakich typach szkół lub placówek mogą pracować nauczyciele posiadający określone kwalifikacje. Kwalifikacje do pracy w szkołach określonych w § 2 rozporządzenia mają osoby, które ukończyły:

– studia magisterskie na kierunku (specjalności) zgodnej lub zbliżonej z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć i posiadają przygotowanie pedagogiczne,

Read More

Wygaśnięcie stosunku pracy

17/09/2017 Prawo w Polsce  No comments

Wygaśnięcie stosunku pracy z nauczycielem następuje zgodnie z przepisami prawa pracy w przypadku śmierci pracownika, nieusprawiedliwionego niezgło- szenia się do pracy w ciągu 7 dni (art. 74 kp.), niezgłoszenia powrotu do pracy po odbyciu służby wojskowej. Ponadto art. 26 Kn. ustala:

Stosunek pracy nauczyciela wygasa z mocy prawa odpowiednio w razie: – 1) prawomocnego ukarania w postępowaniu dyscyplinarnym karą dyscyplinarną zwolnienia z pracy oraz karą dyscyplinarną zwolnienia z pracy z zakazem przyjmo-wania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim w okresie trzech lat od uka-rania lub karą wydalenia z zawodu nauczycielskiego

Read More

Wymagania kwalifikacyjne obejmują:

15/09/2017 Prawo w Polsce  No comments

– 1) uzyskanie pozytywnych efektów w pracy na skutek wdrożenia działań, mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły,

– 2) wykorzystanie w pracy dydaktyczno-wychowawczej technologii informacyjnej i komunikacyjnej,

– 3) umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi na-uczycielami,

Read More

Wynagrodzenie wypłaca się pracownikowi osobiście

13/09/2017 Prawo w Polsce  No comments

– 1. Wynagrodzenie wypłaca się pracownikowi osobiście lub osobie przez niego upoważnionej w formie pisemnej.

– 2. Na pisemny wniosek pracownika dyrektor szkoły może przekazać wynagrodzenie na wskazany przez tego pracownika rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy.

– 3. Wynagrodzenie za pracę podlega ochronie określonej w rozdziale II działu trzeciego kodeksu pracy (art. 84-91 kp.).

Read More

Wysokość wynagrodzenia za czas choroby

10/09/2017 Prawo w Polsce  No comments

Wysokość wynagrodzenia za czas choroby wynosi 80% podstawy wymiaru również w przypadku przebywania pracownika w szpitalu. Zasiłek chorobowy płacony przez ZUS (powyżej 33 dni w roku) w przypadku pobytu pracownika w szpitalu wynosi 70% podstawy wymiaru.

Wynagrodzenie za czas choroby wynosi 100% podstawy wymiaru, gdy niezdolność do pracy: – powstała wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy, – przypada podczas ciąży.

Read More

Zasiłek pielęgnacyjny

09/09/2017 Prawo w Polsce  No comments

Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem socjalnym, finansowanym z budżetu państwa, wypłacanym niezależnie od zasiłku rodzinnego. Przysługuje dziecku w wieku do 16 lat, które ze względu na stan zdrowia wymaga stałej opieki innej osoby. Jeżeli dziecko uczy się w szkole i spełnia warunki, może otrzymywać zasiłek do 24 roku życia. Ponadto zasiłek pielęgnacyjny przysługuje osobie w wieku powyżej 16 lat, jeżeli jest osobą niepełnosprawną, a niesprawność ta powstała w wieku uprawniającym do dodatku rodzinnego, tj. przed ukończeniem 21 roku życia. Zasiłek przysługuje również osobie, która ukończyła 75 lat. Zasiłek wynosi 10% przeciętnego wynagrodzenia stanowiącego podstawę ostatniej waloryzacji rent i emerytur (w 2004 r. – 142 zł). Ustalenie uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego następuje na wniosek uprawnionego, jego przedstawiciela lub pracownika socjalnego. Zasiłek wypłacają pracodawcy (zatrudniający ponad 5 pracowników) bądź oddział ZUS.

Read More

Zasiłek rodzinny

07/09/2017 Prawo w Polsce  No comments

Zasiłek rodzinny przysługuje, łącznie z dodatkami, rodzinom wychowują- cycm dzieci do lat 18, a jeżeli się uczą – do końca szkoły, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 lat, a na dziecko niepełnosprawne, jeżeli się uczy – do 24 lat. W okresie zasiłkowym trwającym od 1 maja 2004 r. do 31 sierpnia 2005 r. wysokość zasiłku rodzinnego wynosi:

– 43 zł na pierwsze i drugie dziecko,

Read More

Zasiłki

06/09/2017 Prawo w Polsce  No comments

Pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o swojej nieobecności zgodnie z zasadami zawartymi w regulaminie pracy. Pracownik odpowiada materialnie za szkody poczynione w zakładzie pracy (art. 114 kp.). Pracodawcy przysługuje odszkodowanie równe wyrządzonej szkodzie, ale nie wyższe niż trzymiesięczne wynagrodzenie pracownika. W pełnej wysokości pracownik odpowiada za powierzone mu pieniądze, papiery wartościowe, narzędzia, środki transportu, odzież ochronną.

Read More

Sąd drugiej instancji nie jest związany granicami rewizji (wniosków i podstaw rewizyjnych):

20/08/2017 Prawo w Polsce  No comments

– w sprawach o prawa niemajątkowe, o roszczenia alimentacyjne i o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym

– w sprawach z zakresu prawa pracy z powództwa pracownika (art. 4773 § 1 k.p.c.)

– w sprawach gospodarczych, których przedmiotem są roszczenia wynikające z niedozwolonych praktyk monopolistycznych, z bezprawnego ograniczenia samodzielności podmiotu gospodarczego, z naruszenia ochrony środowiska lub z naruszenia przepisów dotyczących produkcji albo obrotu produktami złej jakości (art. 47920 k.p.c.).

Read More